1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi

 

Yerli Malı Belgesi Tanziminde Amaç Nedir?
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; "Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” denilmektedir.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Evrakları Hangileridir?

1.Dilekçe
2. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek, yerli malı belgesi düzenlenecek ürün sanayi sicil belgesinde yer alacak)
3.Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli /  “Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli” 4 sayfadan oluşmaktadır (Ek.3-A, Ek.3-B, Ek.3-C ve Ek.3-D ) ve tamamının doldurulması gerekmektedir.
4.Taahhütname
5.İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti
6.Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
7.Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
8.Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi

9. Kullanılan hammaddenin menşei bilgileri (Yerli girdiler için Sanayi Sicil Belgesi)

10.Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.
11. TOBB hesabına belge başına onay ücreti (talep edilen ürün başına onay ücreti) .TOBB hesap numaraları aşağıdadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazı doğrultusunda; 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Odalara yapılacak olan Yerli Malı Belgesi taleplerinde TOBB tarafından belge başına 165,00.-TL onay ücreti alınacaktır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Hesap Numaraları

Akbank  Bakanlıklar Şubesi

TR 350004600153888000069072 

Vakıflar Bankası Merkez Şubesi

TR 210001500158007293586413 

Halkbank  Çukurambar Ticari Şubesi

TR 140001200131100016000038

İş Bankası Akay Şubesi

TR 100006400000142010785529 

Ziraat Bankası Akay Şubesi

TR 020001000760059943505032 

 

12.İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırılacak Belge Ücreti (500,00.- TL)(Onaylı Belge Odadan teslim alınırken vezneye yatırılacaktır.)

Oda Hesap Numaralarımız

Akbank İnebolu Şubesi : TR35 0004 6006 0288 8000 028580
Ziraat Bankası İnebolu Şubesi : TR22 0001 0001 2809 1324 555001

Önemli:

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli ve Taahhütnamede geçen ürün isimlerinin Kapasite Raporu TABLO : II YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ  kısmında geçen ürün adı ile aynı olmalıdır. 

Yardımcı Bilgiler:
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar;
- Yerli Malı Uygulama Esasları
- Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları
- 13 Eylül 2014 tarih ve 29118 sayılı Yerli Malı Tebliği (SGM 2014-35)

 Yerli Malı Belgesi Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?
- Talep Sahibi odamıza başvuru evrakları ile müracaat eder. Oda ücret tarifesine göre ücret yatırılır. Tamamlanan tüm bu belgeler sonucunda belirtilen ürünlerle ilgili olarak " Yerli Malı Belgesi" tanzim edilir.

Dokümanlar